Avtalebetingelser

Oppdatert: 01.06.2015

Tjenesteavtalen er delt i to:

 1. Generelle betingelser - generelle betingelser for alle kunder
 2. Betingelser for hostingtjenester - spesifikke betingelser for våre hostingtjenester

Generelle betingelser

Avtaleperiode

Alle tjenester er løpende og tidsubegrenset, med minimum avtaleperiode på 12 måneder, om ikke annet er avtalt. Tjenesten vil løpende og automatisk bli fornyet for en ny avtaleperiode, og på ellers gjeldende vilkår, inntil en eventuell oppsigelse er bekreftet.

Oppsigelse av tjenester

Oppsigelser skal meddeles TerraHost fra grensesnittet på kundesidene, alternativ kan oppsigelse meddeles skriftlig til support@terrahost.no. Oppsigelsen er ikke å anse som registrert før Kunden har mottatt en skriftlig bekreftelse på at den er mottatt og behandlet.

Alle tjenester har en oppsigelsesfrist på minimum 3 dager før ny avtaleperiode begynner å løpe. Kunden forplikter seg til å betale for tjenester som ikke er sagt opp innen fristen i foregående punktum.

En registrert oppsigelse endrer ikke Kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode, men medfører at ny avtaleperiode ikke begynner å løpe. Allerede innbetalte beløp for inneværende avtaleperiode(r) vil ikke bli refundert.

Fakturering

Alle tjenester faktureres for minimum èn måned, avhengig av avtalen som er inngått ved bestilling. Ved fornyelse av avtaleperiode utstedes faktura normalt 10 dager før ny periode begynner å løpe. Gebyr tilkommer på alle ordre med faktura som valgt betalingsform. Kortbetalinger og betalinger utført med tjenesten PayPal er normalt fritatt for fakturagebyr.

Ved forsinket betaling vil det bli utstedt purring med purregebyr og renter i henhold til forsinkelsesrenteloven.

Priser og prisendringer

Alle priser som oppgis på nettsiden, eller i annet materiale, oppgis uten merverdiavgift og eventuelt andre offentlige avgifter.

Kampanjepriser er gjeldende frem til Kunden velger å si opp den aktuelle tjenesten, med mindre annet fremgår av avtalen.

TerraHost forbeholder seg retten til å gjøre endringer i gjeldende priser, og individuelle rabatter. TerraHost plikter å varsle prisendringer senest 2 måneder i forkant, med virkning fra ny avtaleperiode begynner å løpe, eller fra første forfall. Melding om prisendringer skal sendes per epost til den epostadressen som er angitt som kontaktadresse for kundeforholdet.

Konfidensialitet og publisitet

Kunden forplikter seg, til enhver tid, til å holde TerraHost oppdatert med korrekt kontaktinformasjon, så som telefonnummer, postadresse, epostadresse m.v.

Kunden plikter også å angi, og vedlikeholde informasjon om, hvilke kontaktpersoner som skal ha adgang til å administrere og forvalte tjenesten(e) på vegne av Kunden. Alle opplysninger om kundeforholdet er å anse som konfidensielle, og Kunden forplikter seg til å oppbevare slike opplysninger på en sikker måte. Ved mistanke om uautorisert tilgang forbeholder TerraHost seg retten til å endre passord for tjenesten(e), eventuelt stenge tjenesten(e).

TerraHost forbeholder seg retten til å nekte utlevering av opplysninger om kundeforholdet til personer som ikke er angitt som kontaktpersoner for kundeforholdet.

TerraHost forbeholder seg retten til å nekte å utføre endringer i kundeforholdet på oppfordring fra personer som ikke er angitt som kontaktpersoner for kundeforholdet.

TerraHost forbeholder seg retten til å benytte Kunden sitt navn, inkludert eventuell logo, i offentlighet og i reklamemateriell uten forutgående samtykke. Kunden kan reservere seg for slik bruk ved å meddele TerraHost skriftlig per post eller epost. Ved reservasjon plikter TerraHost å fjerne kundens referanser fra reklamemateriell, så langt det er mulig, uten unødig opphold.

Angrerett og reklamasjon

Alle tjenester anses som fullt levert på opprettelsestidspunktet. Tjenestene er vanskelig, eller umulig, å tilbakeføre og Kunden gir avkall på angreretten.

Kunden har allikevel rett til å reklamere på tjenesten dersom den er mangelfull.

Feil som avdekkes av Kunden skal uten ugrunnet opphold varsles TerraHost skriftlig. Overholder ikke Kunden reklamasjonsbestemmelsen i foregående punktum mister Kunden retten til å gjøre misligholdet gjeldende overfor TerraHost.

Stenging og suspensjon

TerraHost forbeholder seg retten til å stenge, eller suspendere, tjenester som skaper uforholdsmessig høy last eller andre problemer.

TerraHost kan uten forutgående varsel fjerne materiale eller velge å stenge, eller suspendere, en tjeneste når mistanken om uakseptabel bruk, krenkelse av lov, rettigheter eller andre beskyttede interesser, etter TerraHost sitt eget skjønn, synes berettiget, og uansett om Kunden ikke svarer på eller etterkommer krav om å fjerne materiale innen de frister som TerraHost setter.

Ved manglende betaling vil tjenester bli suspendert på fornyelsesdatoen, og i noen tilfeller medføre tap/sletting av domener, tjenester og innhold. Dette fritar dog ikke for betalingsansvaret.

Ved suspensjon påløper et gjenåpningsgebyr fra minimum kr. 250,- eks. mva. Tjenester gjenåpnes etter at betaling har funnet sted i sin helhet og er registrert i TerraHost sine systemer. TerraHost forbeholder seg retten til å stenge tjenesten dersom betaling ikke foreligger innen rimelig tid.
Ved stengning anses avtaleforholdet for den berørte tjenesten som avsluttet.

Stenging eller suspensjon endrer ikke Kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode. Allerede innbetalte beløp for inneværende avtaleperiode(r) vil ikke bli refundert.

Ansvarsbegrensning

TerraHost kan bare holdes ansvarlig for feil som skyldes grov uaktsomhet eller forsett.

TerraHost kan bare holdes ansvarlig for rimelige og påregnelige direkte økonomiske tap. TerraHost vil ikke svare erstatning for tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tredjepartstap eller annet avledet eller indirekte tap. Det totale kravet kan ikke overstige kostnadene TerraHost har fakturert Kunden for tjenesten i en avtaleperiode.

Krav om erstatning må fremsettes uten ugrunnet opphold.

Kunden vedgår at det ikke under noen omstendigheter vil være aktuelt å kreve erstatning verken for nedetid, suspensjon eller stengning.
TerraHost kan ikke holdes ansvarlig dersom brukere av Internett, bevisst eller ubevisst, skaffer seg adgang til Kundens dataressurser eller forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt.

TerraHost er ikke ansvarlig for innholdet i søkemotorer, whois-databaser og andre eksterne Internettressurser.

Kunden forplikter seg til å holde TerraHost skadesløs for ethvert krav som tredjepart måtte rette mot TerraHost som har sammenheng med det materiale som Kunden, eller Kundens brukere, har formidlet gjennom TerraHost sine tjenester.

Force majeure

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos tredjepart, strømbrudd hos tredjepart, samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.

Lovvalg og tvisteløsning

Denne tjenesteavtalen skal reguleres av norsk rett.

Tvister mellom Kunden og TerraHost skal søkes løst i minnelighet. Dersom ikke tvisten løses i minnelighet innen tretti - 30 - dager etter at en av partene har varslet den annen part om tvisten, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler.

Partene vedtar Sandefjord tingrett som verneting.

Endringer i tjenesteavtalen

Kunden aksepterer at TerraHost forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne tjenesteavtalen til enhver tid, og at Kunden er bundet av disse endringene. Alle endringer er bindende 30 dager etter at de er publisert på våre nettsider: https://terrahost.no/avtalebetingelser.

Hostingtjenester

Generelt

TerraHosts tjenester må ikke benyttes til formål som TerraHost, etter eget skjønn, finner uakseptable. Slike formål kan være, men er ikke begrenset til, bruk av IRC-klienter, bruk av boter, portskanning, DoS-angrep og forsøk på å skaffe seg uautorisert tilgang til interne eller eksterne systemer, distribusjon av virus og malware og utsendelse av spam.

TerraHost tar ikke ansvar for funksjonaliteten til tredjeparts programvare under valgt operativsystem, etter nødvendige sikkerhetsendringer og/eller i konflikt med TerraHost sin serverkonfigurasjon og programvare.

TerraHost yter ikke teknisk support på tredjeparts programvare, men vil være behjelpelig så langt dette lar seg gjøre teknisk og ressursmessig sett.

Materialet som publiseres, eller henvises til, fra Kundens område skal være i overensstemmelse med tredjeparts rettigheter og med norsk lov, det eller de lands lovgivning Kunden må sies å bedrive sin virksomhet fra og de lands lovgivning innholdet på området må antas å rette seg mot.

Dersom Kunden har lagt ut innhold som bryter med foregående punkt, eller som forårsaker feil og/eller problemer, forbeholder TerraHost seg retten til å fjerne innholdet eller stenge tjenesten.

Båndbreddebruk er ikke begrenset for abonnementer med en spesifisert mengde båndbredde. Overforbuk etterfaktureres, basert på 95th percentile.

Passord

Innen 24 timer etter videreformidling av innloggingsdetaljer gjennom kanaler som e-post og/eller SMS vil Terrahost slette innloggingsdetaljer fra sin database. Kunden oppfordres til å endre passord på serveren/tjenesten. Dersom et passord glemmes eller kommer på avveie må vi i de fleste tilfeller utføre en ny installasjon av operativsystemet og data vil gå tapt.

Generelle vilkår for sending av epost hos TerraHost

TerraHost forbyr utsendelse av spam. TerraHost definerer spam som mer eller mindre likelydende epost sendt til flere mottakere som ikke har gitt avsender eksplisitt samtykke i å motta slike meldinger.

TerraHost forbyr masseutsendelser av epost til mottakere som ikke har gitt avsender aktivt samtykke til å motta slike meldinger. I tillegg forbys utsendelse av slike meldinger via tredjepart der det brukes eller refereres til web-, epost- eller andre tjenester levert av TerraHost. Tjenester levert av TerraHost tillates ikke brukt til å rekruttere kunder som resultat av, eller til å motta tilbakemeldinger fra, epost sendt fra/via tredjepart der utsendelsen bryter disse betingelsene eller tredjeparts avtalebetingelser.

TerraHost forbyr bruk av ubekreftede epostlister. Det er ikke tillatt å legge til abonnenter på en epostliste uten at det foreligger eksplisitt aktivt samtykke fra abonnenten. Alle epostlister som benyttes av kunder hos TerraHost skal benytte en såkalt lukket verifikasjonsprosess (eng: "closed-loop opt-in").

Med lukket verifikasjonsprosess (eng: "closed-loop opt-in") menes at abonnenten har gitt verifiserbart samtykke til å abonnere på den spesifikke epostlisten ved å bekrefte (svare på) en epost med abonnementsbekreftelse. Dette er standard praksis for alle ansvarlige epostlister, og forsikrer at abonnenten er korrekt oppført, med en gyldig epostadresse og uttrykt samtykke.

Verifiserbare detaljer fra verifikasjonsprosessen skal lagres sammen med andre detaljer om epostlisten så lenge denne eksisterer, og skal gjøres tilgjengelige for TerraHost på forespørsel. Utsendelse av epost til adresser mottatt fra tredjepart, eller bruk av tjenester levert av TerraHost i forbindelse med slike utsendelser, tillates ikke.

Webhotell

Tjenesten gir tilgang til et område på en av TerraHost sine webservere. TerraHost tildeler brukernavn og passord som Kunden benytter for å få tilgang til området, hvor Kunden kan lagre informasjon for publisering på Internett.

Kunden kopler seg til tjenesten via et webgrensesnitt som TerraHost forestår, eller en tredjeparts klient. Kunden står eventuelt ansvarlig for bruk av tredjeparts klient. Kunden er selv ansvarlig for å lage, legge inn, og oppdatere den informasjon som ønskes etablert på eget område.

Alt innhold som legges ut på området er Kundens ansvar og Kunden beholder selv eventuelt eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut.

Tjenesten inkluderer backup som beskrevet under "Backup".

Dersom Kundens benytter lagringsplass utover den avtalte lagringskapasiteten for abonnementet, plikter TerraHost å informere Kunden om dette. Dersom den benyttede lagringskapasiteten overskrider kvoten i 5 eller flere av siste 90 dager vil abonnementet bli oppgradert til neste nivå.

Begrensninger for sending av epost fra webhotell

All utsendelse av epost skal skje i henhold til vilkår beskrevet i avsnittet "Generelle vilkår for sending av epost hos TerraHost". I tillegg gjelder følgende begrensninger for epost sendt fra webhotell:

 • Det er ikke tillatt å sende mer eller mindre samme innhold til mer en 500 mottakere i løpet av 24 timer.
 • Det er ikke tillatt å sende mer eller mindre samme innhold til mer en 2 500 mottakere i løpet av 30 dager.
 • Det er ikke tillatt å sende epost til mer enn 1 000 mottakere i løpet av 24 timer.
 • Det er ikke tillatt å sende epost til mer enn 5 000 mottakere i løpet av 30 dager.

VPS

Tjenesten gir Kunden tilgang til en Virtual Private Server-instans, som er en andel av en fysisk server, funksjonelt svært lik en fysisk maskin. I tillegg til utleie av instansen, leverer TerraHost strøm og tilgang til Internett, samt installasjon av operativsystem. Kunden er selv ansvarlig for å konfigurere instansen, og installerer selv den programvaren Kunden ønsker.

Kunden er selv ansvarlig for å legge inn, samt å oppdatere innhold på instansen. Alt innhold som legges inn på instansen er Kundens ansvar og Kunden beholder selv eventuelt eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut.

Kunden er selv ansvarlig for sikkerheten på instansen.

Kapasiteten på en VPS kan i utgangspunktet økes etter behov, men er begrenset av den tilgjengelige fysiske kapasiteten. I de tilfeller den fysiske kapasiteten begrenser ressurstilgangen, forbeholder TerraHost seg retten til å flytte en VPS til en annen fysisk maskin. Kunden er inneforstått med, og aksepterer, at dette kan medføre nedetid.

TerraHost garanterer minst 99.9% tilgjengelighet på strøm, Internett og virtualiseringsplattformen målt i snitt over de siste 30 dager. Dersom TerraHost ikke klarer å opprettholde garantert tilgjengelighet skal Kunden krediteres enkeltdager med nedetid inntil de resterende dagene i perioden tilfredsstiller garantien.

TerraHost kan ikke holdes ansvarlig for nedetid forårsaket av maskinvarefeil på den fysiske serveren og/eller feil på virtualiseringsprogramvaren, men er forpliktet til å iverksette feilretting så snart som overhodet mulig.

TerraHost kan ikke holdes ansvarlig for nedetid forårsaket av feil på programvare som kjører i Kundens instans, og vil ikke under noen omstendigheter iverksette feilretting på eget initiativ, men kan på kundens oppfordring være behjelpelig med å utføre feilretting så langt det er mulig. I de tilfeller feil skyldes problemer med programvare som kjører i Kundens instans, faktureres feilretting etter gjeldende timepriser.

Dedikert server

En dedikert server er en fysisk maskin som Kunden leier av TerraHost, og som er utplassert i TerraHosts driftsmiljø. I tillegg til utleie av maskinen, leverer TerraHost strøm og tilgang til Internett. Kunden er i utgangspunktet selv ansvarlig for å konfigurere og installere serveren, og installerer selv den programvaren Kunden ønsker.

Kunden er selv ansvarlig for å legge inn, samt å oppdatere innhold på serveren. Alt innhold som legges inn på serveren er Kundens ansvar og Kunden beholder selv eventuelt eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut.

Kunden er selv ansvarlig for sikkerheten på serveren.

TerraHost garanterer minst 99.9% tilgjengelighet på strøm og Internett målt i snitt over de siste 30 dager. Dersom TerraHost ikke klarer å opprettholde garantert tilgjengelighet skal Kunden krediteres enkeltdager med nedetid inntil de resterende dagene i perioden tilfredsstiller garantien.

TerraHost kan ikke holdes ansvarlig for nedetid forårsaket av maskinvarefeil på en dedikert server, men er forpliktet til å iverksette feilretting så snart som overhodet mulig.

TerraHost kan ikke holdes ansvarlig for nedetid forårsaket av programvarefeil på en dedikert server, og vil ikke under noen omstendigheter iverksette feilretting på eget initiativ, men kan på kundens oppfordring være behjelpelig med å utføre feilretting så langt det er mulig. I de tilfeller feil skyldes programvarefeil, faktureres feilretting etter gjeldende timepriser.

Colocation

Colocation innebærer at en fysisk maskin som Kunden selv eier plasseres i TerraHosts driftsmiljø. TerraHost leverer strøm og tilgang til Internett. Kunden er selv ansvarlig for å konfigurere og installere serveren, og installerer selv den programvaren Kunden ønsker.

Kunden er selv ansvarlig for å legge inn, samt å oppdatere innhold på serveren. Alt innhold som legges inn på serveren er Kundens ansvar og Kunden beholder selv eventuelt eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut.

Kunden er selv ansvarlig for sikkerheten på programvarekomponentene som kjører på serveren.

TerraHost garanterer minst 99.9% tilgjengelighet på strøm og Internett målt i snitt over de siste 30 dager. Dersom TerraHost ikke klarer å opprettholde garantert tilgjengelighet skal Kunden krediteres enkeltdager med nedetid inntil de resterende dagene i perioden tilfredsstiller garantien.

TerraHost kan ikke holdes ansvarlig for nedetid forårsaket av maskinvarefeil eller programvarefeil på Kundens server, og vil ikke under noen omstendigheter iverksette feilretting på eget initiativ, men kan på Kundens oppfordring være behjelpelig med å utføre feilretting så langt det er mulig. Feilretting faktureres etter gjeldende timepriser.

Managed hosting

Managed hosting er en tilleggstjeneste for VPS, dedikert server og colocation-tjenester, som innebærer at TerraHost tar hånd om driftsområder på tjenesten(e), og er begrenset til installasjon, konfigurasjon og feilretting av spesifikke programvarekomponenter.

Programvarekomponentene er spesifisert i den enkelte avtale mellom Kunden og TerraHost.

Backup

Med mindre annet fremgår av Tjenesteavtalen ellers, er backup en tilleggstjeneste, og faktureres etter egne priser.

Backup forutsetter en endringsgrad på maks 10 % av berettiget kapasitet per dag, målt over en periode på 7 dager.

TerraHost tar full backup med et hensiktsmessig intervall og inkrementell backup de fleste andre dager, så langt det lar seg gjøre. Tjenesten er i utgangspunktet ment som en sikkerhet ved feilretting og katastrofeberedskap. Restore av data på kundens forespørsel faktureres etter gjeldende timepriser.

TerraHost er under ingen omstendigheter ansvarlig for tap av data, driftsforstyrrelser og eventuelle konsekvenstap som måtte oppstå som følge av manglende backup, direkte og indirekte. Kunden er forpliktet til å ta kopi (backup) av filer og databaser som publiseres gjennom TerraHost sine tjenester. TerraHost vil ikke ta ansvar for tap som kunne vært unngått, dersom det hadde vært tatt slik kopi.

Ønsker du mer informasjon? Ta gjerne kontakt med oss.

Kontaktinformasjon

 • TerraHost AS
 • Klinestadmoen 10
 • 3241 Sandefjord
 • NO 995 474 921 MVA

 • Salg

 • Kundeservice
back to top